Rutiner ved henvendelser til skolen etter opplæringslovens § 9a.

Nytt regelverk om skolemiljø- nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Fysisk skolemiljø
Se opplæringsloven § 9 A-7 (Lovdata)

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig

  • si ifra til rektor

  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger

Ta kontakt med skolen snarest om du ser/ eller hører om elever som ikke har det bra på skolen vår!