SKOLENS SAMARBEIDSPARTNERE

Skolehelsetjenesten

Helsesøster er en viktig samarbeidspartner for skolen. Hun har faste trefftider ved skolen, og skolen kan ordne med møte/samtale med henne på forespørsel. 

Elever kan kontakte henne direkte hvis det er noe de vil ha svar på, og foreldre kan også kontakte helsesøster hvis de har spørsmål vedrørende eleven og helsearbeid. Helsesøster foretar helseundersøkelser og vaksinering etter oppsatt plan. 

Helsesøsteren ved Bodalen Friskole heter Tonje Ormset, og hun kan nås ved Averøy Helsestasjon på tlf. 71 51 36 80.

PPT

Pp- tjenesten i kommunene er gjennom opplæringsloven § 3-6 forpliktet til å bistå Bodalen Friskole i det systemrettede arbeidet skolen må gjøre for å legge til rette opplæringen for elever med spesielle behov.

Skolen faste kontaktperson er: (kommer) Tlf. 71575255

Barn som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning har rett til slik undervisning. PPT er instansen som foretar slike vurderinger. Foreldre/ foresatte kan på eget initiativ be om en slik vurdering. Det mest vanlige er at skole og hjem i samarbeid ber om at en slik vurdering blir foretatt.

Barnevernet

Barnevernet har forebyggende tiltak som en av sine hovedoppgaver. Barnevernet er en hjelpeinstans for hjemmet i oppdragelsen, og foreldre/ foresatte kan ta direkte kontakt for råd og veiledning. Skolen kan også om ønskelig formidle kontakt.

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetilbudet koordineres av Averøy Tannklinikk tlf: 71516355