VELKOMMEN TIL BODALEN SKOLEFRITIDSORDNING

Vi gleder oss til et nytt SFO-år sammen med dere, og vi vil gjøre vårt beste for at barna skal ha det trygt og godt når de er her. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere, og med denne årsplanen ønsker vi at dere skal får et innblikk i vår virksomhet.

Årsplanen skal først og fremst vise hvilke arbeidsmåter og verdier vi har. I tillegg finner man her en del praktisk informasjon, som det kan være greit å vite.

Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO, i det daglige arbeid med barna.

FORMÅLET MED VIRKSOMHETEN.

Skolefritidsordningen er et pedagogisk tilrettlagt omsorg- og fritidstilbud for barn fra 6- 10 år. Eldre elever står også fritt til å benytte seg av tilbudet, så lenge ordningen har ledige plasser.

Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for trygghet og gi gode aktivitetstilbud med vekt på lek, barnas egen kultur og sosial læring med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

Skolefritidsordningen skal bygge på skolens verdigrunnlag.

PRESENTASJON AV SFO-ORDNINGEN:

Åpningstiden er kl. 07.00- 08.00 og kl.13.00 - 16.30

Ordningen følger skoleruta med hensyn til ferier og fridager.

Alle barna må hentes innen kl 16.30

Ved for sen henting vil dette bli fakturert.

Ved kontakt: bruk fortrinnsvis skolens telefonnummer 71 51 38 00

Personalet i SFO:

 • Marianne Nekstad Bjellvåg

 • Tanja Volan Johansen Bente Hoseth

 • Henriette Kalvø

 • Marit Uran Utheim

Mesteparten av tiden er ordningen bemannet med 2 ansatte.

Betaling:

Foreldrebetalingen er p.t. slik/ mat inkludert:

 • 5 dagers plass: 2770 kr

 • 4 dagers plass: 2100 kr

 • 3 dagers plass: 1600 kr

 • 2 dagers plass: 1100 kr

 • 1 dags plass: 600 kr

 • Bare morgen-SFO: 550 kr

 • SFO har også tilbud om tilfeldig opphold.

 • Hel dag koster kr. 200 pr. dag alt inkludert.

 • Kjøp av timer kr 100 pr. time.

 • Kun morgentilbud kr. 80,- (Dette tilbudet er kun ment for foresatte/ barn som trenger tilsyn av og til og må bestilles ved behov!)

 • Oppsigelsestiden i SFO er en måned. Oppsigelsen skal være skriftlig, og leveres/ sendes rektor ved skolen.

STYRING OG SAMARBEID:

Bodalen SFO er en del av driften ved Bodalen friskole, og rektor er hovedansvarlig for skolefritidsordningen. Et godt samarbeid med skolen er viktig for å skape helhet i barnas hverdag, og for at vi på alle måter skal kunne gi et best mulig tilbud. Rektor og de ansatte på SFO møtes for å planlegge aktiviteter og for å evaluere det som er gjort. SFO ønsker også et tett samarbeid med foreldre/ foresatte. Det er dere som kjenner barna best, og det er viktig at dere hjelper oss. Dette gjelder både tilgang på informasjon og praktiske ting.

MÅL OG INNHOLD FOR SFO:

Målet for Bodalen SFO er at barna skal få en trygg og stabil oppvekst i nært samarbeid mellom de foresatte og skolen. Skolefritidsordningen ved Bodalen friskole forvalter barnas fritid, og vi ønsker å være varsomme slik at tilbudet ikke blir for organisert.

Hovedprinsippene for skolefritidsordningen er:

 • Å gi et fritidstilbud med vekt på barns egne behov, egen kultur og rett til å velge aktivitet.

 • Å gi barna mulighet til å ha kontakt/sosial samhandling på tvers av aldersgrupper og klassetrinn.

 • Å gi barna trygghet til lek, egenaktivitet og muligheter til utvikling gjennom læring og utforsking.

 • Å gi barna voksenkontakt, omsorg og trygghet.

 • Å gi barna medbestemmelse og mulighet til deltakelse i daglige gjøremål.

 • Å gi barna aksept for at undervisningspreget læring i fem til seks timer er tilstrekkelig.

Tilbudet skal tilrettelegges og integreres som en helhetlig del av skolens virksomhet. Dette innebærer at barna møter de samme verdier og grunnsyn som i skolen.

AKTIVITETER/PRAKTISKE OPPLYSNINGER.

De fleste aktivitetene på SFO er frivillige og uorganiserte. Barna kan velge mellom Lego, dukker, biler, rollelek, tegning, perling, maling, plastelina, spill osv., når de er inne. Utendørs er det åpent for bruk av hele skolegården og dens lekeapparater, sandkasse, ballbinge, klatrejungel osv. Uteaktivitetene begrenses til uteområdet nedenfor skolen i perioder av oppholdstiden.

Vi vil også legge til rette for andre aktiviteter som:

 • Formingsaktiviteter.

 • Turer.

 • Baking og matlaging.

 • Ballspill og lek i gymsalen.

 • Av og til vil elevene få tilbud om å se en film.

Leksehjelp

Det er foreldrenes ansvar å melde på barnet til leksehjelp som er den del av tilbudet skolen gir. I forbindelse med dette tilbudet understrekes det at lekselesing er foreldrenes ansvar - og tilbudet er kun ment som en støtte. (Foreldrene må se over at leksene er gjort sammen med barna selv om det er leksehjelp, og høre leseleksene.)

Utetid

Vi vet at alle barn har godt av frisk luft, derfor går vi ut sammen med barna hver dag!

Skifteklær

Alle må til en hver tid ha skifteklær hengende på skolen. Dette gjelder også regnklær og støvler.

Kle barna etter været, og sjekk hvilke klær/sko de har på skolen.

Henting av barn etter SFO:

 • Ta alltid kontakt med en voksen, og gi beskjed når barnet hentes på sfo!

 • Personalet på SFO forholder seg kun til skriftlige beskjeder ved endring av faste buss/hente avtaler via Mobilskole

 • Avtaler om å være med andre elever hjem, MÅ avtales på forhånd.

DAGSRYTME:

 • Kl. 07.00. Skolefritidsordningen åpner.

 • Vi prøver å skape en rolig start på dagen.

 • Tilbyr derfor rolig innelek, spillaktiviteter, tegning og lesing.

 • Barna kan spise medbrakt frokost hvis det er ønskelig.

 • Kl. 08.15. Skole/ kjernetid for hver enkelt klasse/gruppe.

 • Kl. 13.00. Navneopprop og registrering. Barna velger selv aktivitet ute/ inne alt etter vær og årstid.

 • Kl. 14.-14.30 Måltid: Middag en dag pr. uke (torsdag eller fredag) brødmåltid.

 • Kl. 14.30. Lek ute/ inne.

 • Kl. 16.30. Skolefritidsordningen stenges.

 • Alle barna må være hentet innen 16.30!

Aktiviteter gjennom året

Sfo vektlegger fleksibilitet og lager derfor ikke detaljerte ukeplaner eller årsplaner, men vi har en ramme som ser noenlunde slik ut:

AUGUST/SEPTEMBER

 • Bli kjent, etablere vennskap, innarbeide rutiner. Trivselsregler.

 • Enkle formingsaktiviteter/ frivillige

 • Lage bursdagskalender.

 • Lek - inne/ ute.

 • Høst - leker, hoppetau, strikk, ball - leker og lignende.


OKTOBER

 • Bli kjent, etablere vennskap, innarbeide rutiner. Trivselsregler.

 • Enkle formingsaktiviteter/ frivillige

 • Lage bursdagskalender.

 • Lek - inne/ ute.

 • Høst - leker, hoppetau, strikk, ball - leker og lignende.

 • Legge vekt på å være mye sammen ute der barna kan leke sammen

NOVEMBER/DESEMBER

 • Vi lager julegaver og julepynt.

 • Vi har uteaktiviteter, julefortellinger og julesanger.

JANUAR/FEBRUAR

 • Vi håper på vinter med snø, aking, ski og snømenn.

 • Vi bruker flittig skoleplassen og nærmiljøet rundt skolen til aking og lignende.

MARS/APRIL

 • Påskeaktiviteter.

 • Vårsanger.

 • Vårtegn.

MAI/JUNI

 • Vår - leker ute.

 • Grilling.

Mvh

 • Marianne Nekstad Bjellvåg

 • Tanja Volan Johansen

 • Bente Hoseth

 • Henriette Kalvø

 • Marit Uran Utheim

 • Odd Inge Teige (rektor)