ORDENSREGLER VED BODALEN FRISKOLE, GODKJENT 5. NOVEMBER 2012

Ordensreglene skal ta sikte på å fremme samarbeid og trivsel, respekt og medansvar for alle på skolen vår.

1.Alle skal kjenne seg trygge når de er på skolen. Ingen skal bli plaget eller mobbet av andre. Den som ser slikt har plikt til å si ifra.

2.Det skal være arbeidsro i timene. Vi skal være hjelpsomme overfor hverandre og oppføre oss fint.

3.Vi lar andres saker være i fred. Skade på skolens eiendom og/ eller andres eiendeler kan medføre erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven eller etter alminnelige erstatningsrettslige regler.

4.Snøballkasting skal foregå på et bestemt område. Ingen ”snøvasking” skal forekomme.

5.I skoletiden skal ingen sykle, bruke rullebrett, rullesko eller rulleskøyter på skoleplassen. Elever bør ikke sykle til skolen før de går i femte klasse, pga. farlig skolevei.

6.Godtespising på skolen er ikke lov med unntak av spesielle anledninger.

7.Røyking og bruk av rusmidler på skolen er ikke tillatt.

8.Elevene skal ikke bruke mobiltelefon på skolens område i skoletide

Konsekvenser ved brudd på ordensreglene
Tilsnakk fra ansatte ved skolen.

Tilsnakk av rektor.

Melding til foresatte enten muntlig eller skriftlig.

Bortvisning for resten av en undervisningsøkt avgrenset til maks.
2 klokketimer. Læreren tar avgjørelsen. Skolen har fortsatt tilsynsansvar for eleven.

Bortvisning for resten av dagen. Rektor tar avgjørelsen.
Ved bortvisning for resten av dagen skal foresatte varsles før tiltaket settes i verk.

Gjenstander (f.eks. mobil) kan beslaglegges dersom reglene ikke følges. Gjenstanden kan hentes etter skoletid.

Før det blir satt i verk tiltak mot elever skal eleven ha fått anledning til å forklare seg muntlig til den som skal ta avgjørelsen.
Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke benyttes.
Før bortvisning skjer skal andre tiltak vurderes. Avgjørelsen om bortvisning for resten av en undervisningsøkt eller resten av en skoledag er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.

Reglementet skal gjøres kjent for elever og foresatte ved

gjennomgang i den enkelte klasse ved skolestart.

gjennomgang på foreldremøte i begynnelsen av skoleåret.

ved oppslag i alle undervisningsrom.

offentliggjøring på skolens hjemmeside.