Samarbeid mellom hjemmet og skolen

Skolen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet hjelpe foresatte med barns oppdragelse, opplæring og utvikling. Samarbeidet er regulert av lov, forskrifter og læreplan. Foreldrene/ foresatte har hovedansvaret for å følge opp egne barn, og må derfor ha medansvar i skolen. Skolen plikter å legge til rette slik at samarbeidet med hjemmet kommer i stand.

Det er derfor viktig for oss å bevare og utvikle det gode samarbeidet vi har med dere. For å lykkes med dette er det viktig at skole og hjem drar i samme retning. Vi som arbeider på skolen ser at det å ha ei aktiv og engasjert foreldregruppe er gull verdt.

Husk at dere er våre viktigste støttespillere!

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er nøkkelen til god utvikling for elevene. Vi som arbeider ved Bodalen Friskole vil gjøre vårt beste for å involvere dere foresatte, og være i dialog om elevenes faglige og sosiale utvikling.

Vi ber i tillegg foreldre/ foresatte om å vise engasjement og medvirkning med tanke på å:

 • lese sammen med eleven hjemme. Høre leseleksene.

 • passe på at eleven har med seg de bøker og det utstyr han/ hun trenger på skolen til enhver tid.

 • se til at eleven kommer tidsnok til skolen om morgenen.

 • passe leggetid slik at eleven er uthvilt.

 • hjelpe eleven med lekser/ sjekke at leksene er gjort. Øve fokusord, gloser, gangetabeller og lignende sammen med elevene.

 • følge med på elevenes ukeplaner og skrive under.

 • snakk positivt om skolen ovenfor elevene. Negativ omtale vil påvirke barnets forventninger, motivasjon, og læringsutbytte.

 • vi forventer videre at barna er oppdratt til å ta hensyn, vise vanlig god oppførsel, at de snakker til medelever og lærere på en høflig måte og at de bruker et normalt akseptert språk.

 • ta kontakt med skolen om viktige hendelser og endringer i elevens liv, slik at skolen har grunnlag for å møte eleven på best mulig måte i vanskelige perioder.

 • ta negative hendelser direkte opp med skolens ledelse eller kontaktlærer så snart som mulig!

 • alle er også hjertelig velkomne til å stikke innom skolen når de måtte ønske.

 • Se gjerne innom klassen der ditt barn går, eller kom og spis lunsj sammen med oss. Det betyr mye for barnet, og for alle oss andre.

Klasseforeldremøter:

Dette er en viktig møteplass for foreldre i hver klasse/ gruppe. Her er klassemiljø, trivsel og samhold i klassen sentrale arbeidsoppgaver. På møtene kan forhold i klassen bli drøftet, undervisningsplaner/ metoder bli gjennomgått og sosiale aktiviteter kan planlegges. Informasjon som er felles for alle gis også her.

Kontakttimer for den enkelte elev:

Minimum to ganger pr. år blir foreldre og elev innkalt til personlig konferanse. Forut for konferansen har kontaktlærer hatt en personlig samtale med hver elev. Konferansetimen skal munne ut i en skriftlig avtale mellom elev, foreldre/foresatte og kontaktlærer. Det som blir snakket om på konferansetimen skal danne grunnlaget for en skriftlig årlig vurdering av eleven. Mer informasjon om dette på høstens første foreldremøte.

Informasjon fra skolen

Informasjon fra kontaktlærer og skolen v/rektor blir sendt ut til hver enkelt foresatt via School link. Det vil ta litt tid før at dette er på plass. Facebookgruppene vil være aktive enn så lenge. Nettsiden brukes til informasjon av allmen interesse.