Skolens vedtekter

 
 

VEDTEKTER FOR BODALEN FRISKOLE

§ 1 Selskapsform

Bodalen Friskole SA er et samvirkeforetak med begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare for sitt andelsinnskudd.

§ 2 Formål

Bodalen Friskole SA har som formål å drive grunnskoleundervisning i henhold til friskoleloven. Undervisningen er bygget på samme pedagogikk som er lagt til grunn i den offentlige skole. I den utstrekning det er behov, vil også Bodalen Friskole SA drive skolefritidsordning (SFO).

§ 3 Andelskapital

Hvert medlem tegner minst en andel pålydende kr 250,-. Det skal føres protokoll over medlemmene sine andeler og skrives ut andelsbevis. Andelene kan ikke forrentes. Andelene er personlig og kan ikke omsettes eller overdras til andre. I tråd med reglene for samvirke skal deltakerne ha èn stemme, uavhengig av antall andeler medlemmene har tegnet.

Medlemmer som ønsker sin andel innløst kan kreve sin andel tilbake med 3 måneders varsel.

§ 4 Styret

Bodalen Friskole SA skal ledes av et styre på minst 5 og høyst 5 medlemmer. Alle styrerepresentanter må være medlemmer i foretaket. Styreleder forplikter Bodalen Friskole SA med sin underskrift. Styret skal lede driften av Bodalen Friskole SA, og ha ansvar knyttet til dette.

Styret velges av årsmøtet og skal være slik sammensatt:o Leder

o Nestleder

o 3 styremedlemmer
Det skal velges tre nummererte vararepresentanter, første vararepresentant har fast møteplikt. Alle vararepresentanter velges for et år av gangen. Styreleder velges av årsmøtet, resten av styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

Rektor ved skolen møter som sekretær for styret og har tale og innstillingsrett.

Rett til å være tilstede på styremøter med tale og forslagsrett, og rett til å få dette tilført i protokollen, har:

o Èn representant for Averøy kommune
o Èn representant for lærerne
o Èn representant for elevrådet
o Èn representant for de øvrige ansatte ved skolen
o Èn representant for foreldrerådet

Alle deltakere på styremøter har taushetsplikt.

Alle styremedlemmer skal velges for 2 år. For å sikre kontinuitet skal det velges 2 styremedlemmer et år og 3 et år. Leder står på valg hvert år og skal velges blant styrets medlemmer. Alle styrets medlemmer, inkludert leder, kan gjenvelges.

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet ved Bodalen Friskole SA består av andelshaverne og er stiftelsens øverste organ, og skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Innkallingen skal sendes til registrerte andelshavere, sammen med saksdokumenter, senest 4 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:
o Valg av møteleder
o Valg av referent
o Valg av 2 til å skrive under protokollen
o Godkjenning av innkalling og saksliste
o Årsmelding
o Gjennomgang av regnskap, revisjonsberetning og godkjenning av regnskapeto Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og styreleder
o Valg i henhold til § 4
o Valg av valgkomite
o Andre saker som er meldt til styret og som skal behandles på årsmøtet

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som sitter 3 år hver. Det velges ett nytt medlem hvert år, den som har sittet lengst i valgkomiteen er leder.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når et flertall i styret eller minst 2/3 av foretakets andelshavere krever det.

§ 6 Endring av vedtekter

Endring av vedtekter kan vedtas på årsmøte, eller lovlig innkalt ekstraordinært årsmøte, når minst halvparten av deltakerne, eller 2/3 av fremmøtte deltakere går inn for endringsforslaget. Forslaget skal på forhånd være behandlet av styret, og skal være sendt ut sammen med innkalling til årsmøtet.

§ 7 Oppløsning av foretaket

Bodalen Friskole SA kan oppløses dersom 3⁄4 flertall på årsmøtet krever det og minst 2/3 av andelshaverne er til stede.
Forslag om oppløsning av stiftelsen skal på forhånd behandles av styret. Forslaget må videre fremgå av innkallingen, og innkallingen skal inneholde styrets forslag til disponering av stiftelsens midler etter at eventuell gjeld er betalt.

§ 8 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets andelshavere har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Andelshaverne har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskuddet.

Foretaket leier fast eiendom av Averøy kommune. Ved nedleggelse av friskolen skal utstyr og inventar anskaffet av friskolen tilfalle kommunen.

Resterende midler i skolen regnes som for mye utbetalt statstilskudd, og skolen skal omgående og uten oppfordring gi melding til Utdanningsdirektoratet. For mye utbetalt statstilskudd skal uoppfordret betales tilbake til direktoratet.

§ 9 Vollgift

Tvist mellom deltakerne, eller mellom deltakere og stiftelsen, skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører slik forhandling ikke fram skal tvisten avgjøres av en vollgiftsrett på 3 –tre –medlemmer. Hver av partene velger ett medlem, leder blir oppnevnt av tingretten og skal være sakkyndig i den aktuelle saken.